Wszystkie zakłady Agaris w krajach bałtyckich z certyfikatem RPP

Decyzją Rady Certyfikacyjnej Odpowiedzialnej Produkcji Toru (Responsibly Produced Peat – RPP) przyznano firmie Agaris sześć kolejnych certyfikatów RPP. Wraz z certyfikatami przyznanymi w ubiegłym roku wszystkie bałtyckie zakłady produkujące torf dla Agaris uzyskały już certyfikację RPP.

Zrównoważony rozwój jest filarem działalności Agaris. W konsekwencji firma stale dąży do zmniejszania wpływu na środowisko naturalne. Certyfikat RPP potwierdza, że torf produkowany przez Agaris pochodzi ze źródeł zrównoważonych. Agaris przystąpił do programu certyfikacji RPP jako pionier w branży ogrodniczej. Dziś certyfikatem mogą pochwalić się wszystkie zakłady produkcyjne firmy w krajach bałtyckich.

Certyfikacja RPP ma na celu zwiększenie pozytywnych skutków wydobycia torfu przy jednoczesnej minimalizacji negatywnych oddziaływań na otoczenie. Program RPP nie dopuszcza pozyskiwania materiału z torfowisk o wysokich walorach środowiskowych ani w sposób, który miałby negatywne skutki na sąsiadujące obszary przyrodnicze. Kładzie szczególny nacisk na eksploatację torfowisk już zdegradowanych. Dzięki temu naturalne torfowiska o wysokiej wartości przyrodniczej pozostają w stanie nienaruszonym. Po wydobyciu materiału torfowiska są przywracane do stanu naturalnego.

www.responsiblyproducedpeat.org


Zrównoważony rozwój