Klauzula poufności


Niniejsza witryna internetowa  należy do Agaris Belgium NV (będącej spółką akcyjną).

Dane do kontaktu:
Agaris Belgium NV
Skaldenstraat 7a
9042 Gent (Belgia)

Adres siedziby:
Agaris Belgium NV
Skaldenstraat 7a
9042 Gent (Belgia)

Telefon: +32 9 218 03 30
E-mail: info@agaris.eu

Nr identyfikacji podatkowej: VAT BE0426540969

Wchodząc na niniejszą stronę i korzystając z jej treści, użytkownik wyraża zgodę na poniższy regulamin.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa do treści i architektury niniejszej witryny, w tym między innymi do marek, logotypów, zdjęć, rysunków, danych, nazw produktów i firm, tekstów, dokumentów,  obrazów itp. należą do Agaris lub upoważnionych stron trzecich oraz podlegają zastrzeżeniu i ochronie na mocy przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, do których osoby odwiedzające witrynę muszą się stosować.

Kopiowanie, wynajem, użyczanie oraz wszelkie formy publicznego wykorzystywania treści niniejszej witryny są surowo zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Agaris lub innej upoważnionej strony.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania,  przechowywania w bazach danych lub systemach pobierania danych, rozpowszechniania,  ujawniania osobom trzecim i publikacji informacji dostępnych w niniejszej witrynie, w żadnej formie ani na żadnym nośniku elektronicznym, mechanicznym, w formie druku, wydruku fotograficznego, nagrania ani żadnej innej bez uprzedniej pisemnej zgody redaktorów.

Ograniczenie odpowiedzialności

Informacje zawarte w niniejszej witrynie mają naturę ogólną. Informacje te nie są dostosowane do żadnych indywidualnych ani szczególnych okoliczności, dlatego też nie mogą być uznawane za formę doradztwa osobistego, profesjonalnego ani prawnego.

Agaris czyni wysiłki, aby zagwarantować, że przedstawiane informacje są pełne, prawidłowe, dokładne i aktualne. Mimo to informacje mogą zawierać nieścisłości. W przypadku znalezienia błędów lub gdy określone informacje będą niedostępne w witrynie lub za jej pośrednictwem, Agaris dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej temu zaradzić.

W żadnym wypadku jednak Agaris nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody bezpośrednie lub wynikowe, związane z korzystaniem z informacji dostępnych w witrynie.

Agaris w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z informacji zawartych w niniejszej witrynie, z zasobów własnych lub za pośrednictwem witryn zewnętrznych lub powiązanych zasobów, ani za skutki braku takich informacji.

W przypadku dostrzeżenia nieścisłości należy skontaktować się z administratorem witryny.

Zawartość witryny (w tym również hiperłącza) może być modyfikowana, zmieniana i uzupełniana w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia ani ogłoszenia. Agaris nie gwarantuje bezproblemowego działania witryny ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub tymczasową niedostępność witryny, ani za żadne szkody bezpośrednie i pośrednie, które mogą wynikać z dostępu lub korzystania z witryny.

Agaris w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności względem żadnej osoby ani organizacji, w sposób bezpośredni, pośredni, szczegółowy ani inny, za szkody mogące wynikać z korzystania z niniejszej witryny lub innych witryn, w szczególności z hiperłączy i odniesień, w tym między innymi za straty, przerwy w pracy, pogorszenie jakości programów lub danych w systemach komputerowych, sprzęcie, oprogramowaniu itp. użytkownika.

Witryna może zawierać hiperłącza lub bezpośrednio odnosić się do witryn lub stron zewnętrznych. Wyświetlanie łączy do wspomnianych witryn lub stron nie oznacza dorozumianej zgody na ich zawartość.

Agaris niniejszym oświadcza, że nie ma żadnej kontroli nad zawartością ani innymi cechami wspomnianych witryn oraz niniejszym zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za ich treść lub cechy oraz za wszelkiego rodzaju straty lub szkody wynikające z korzystania z nich.

Jeśli którekolwiek z wymienionych wyżej ograniczeń odpowiedzialności jest nieważne lub niemożliwe do zrealizowania w którymkolwiek obszarze prawnym, wówczas (i) w takim obszarze prawnym należy je interpretować w maksymalnym stopniu dozwolonym przez prawo, tak aby w jak najbliższym stopniu odpowiadały pierwotnemu zamierzeniu, przy czym pozostałe warunki zachowują pełną moc i skuteczność oraz (ii) w każdym innym obszarze prawnym wszystkie podane warunki zachowują pełną moc i skuteczność.

Prawo właściwe i właściwość sądów.

Niniejsza witryna podlega prawu belgijskiemu. Wszelkie spory podlegają wyłącznej kompetencji sądów okręgu sądowego w Gandawie.